FortiWiFi 60D: Thiết bị bảo mật mạng Wifi

Giá liên hệ

  • Cổng điều khiển
  • Cổng quản lý USB cho FortiExplorer
  • Cổng USB
  • Cổng WAN WAN RJ45 2x
  • 1x Cổng RJ45 DMZ của GE
  • Cổng nội bộ 7x GE RJ45 / Cổng GE RJ45 nội bộ và 2x GE PoE trên các mô hình POE.