Tường lửa SonicWALL NSA 5600

Giá liên hệ

  • Max. Throughput: 9.0 Gbps,
  • Full UTM Throughput: 0.8 – 1.6 Gbps,
  • Recommend Users: <500,
  • Interfaces: 2x 10 GbE – SFP+ 4x 1GbE – SFP 12x 1GbE,
  • Max. SSL VPN Clients: 50